مراسم افتتاح ١٣٩٦/٢/٢٣

جلسات ١٣٩٦/١/٥

بازدید ها ١٣٩٦/١/٥

ساخت و ساز بجنورد ١٣٩٦/١/٩

نماهای کلی ١٣٩٦/١/٩

تجهیز شیروان ١٣٩٦/١/٩

تجهیز بیمارستان بجنورد ١٣٩٦/١/٩

ساخت و ساز شیروان ١٣٩٦/١/٩

عملکرد کمیته ها ١٣٩٦/١/٥

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی